loader image

Курсове

Лицензирани професии и специалности

Център за професионално обучение притежава лиценз на НАПОО за извършване на професионално обучение по следните специалности:

Във връзка с изискванията на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация на министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 18 от 28 февруари 2020 г., всички изпити по приключване на обучението за придобиване на професионална квалификация: държавен изпит за придобиване на степен или изпит за приключване на обучението по част от професия, ще се бъдат провеждани по график, утвърден със заповед на Председателя на НАПОО.

В тази връзка, обучаемите лица във всички стартирали обучения преди влизане в сила на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. ще приключат обучението си по утвърдения график от Председателя на НАПОО. За промяната в графика всеки обучаем ще бъде уведомен.

Годишен график на НАПОО за 2021 г.  за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация

месец първа изпитна дата втора изпитна дата
м. януари 06.01.2021 г. 20.01.2021 г.
м. февруари 10.02.2021 г. 24.02.2021 г.
м. март 10.03.2021 г. 24.03.2021 г.
м. април 07.04.2021 г. 21.04.2021 г.
м. май 12.05.2021 г. 26.05.2021 г.
м. юни 09.06.2021 г. 23.06.2021 г.
м. август 04.08.2021 г. 18.08.2021 г.
м. септември 01.09.2021 г. 20.09.2021 г.
м. октомври 06.10.2021 г. 20.10.2021 г.
м. ноември 03.11.2021 г. 17.11.2021 г.
м. декември 01.12.2021 г. 15.12.2021 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за придобиване степен на професионална квалификация по професия –ЗАЯВЛЕНИЕ

ИЗПИТ за придобиване степен на професионална квалификация по част от професия – ЗАЯВЛЕНИЕ