loader image

Курсове

Дистанционно обучение

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

 • навършени 16 години към датата на подаване на документите;
 • здравословно състояние, позволяващо обучението по желаната професия (удостоверява се с медицински документ);
 • входящо образователно равнище – в зависимост от прилежащата степен на професионална квалификация (СПК) на професията/специалността, по която ще се провежда обучението.

Изисквания за завършено образование при обучение по професии/специалности:

 • с първа СПК – завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване;
 • с втора СПК – завършен първи гимназиален етап (Х-ти клас);
 • с трета СПК – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
 • входящо квалификационно равнище – документ, доказващ проведено професионално обучение. Изисква се само за продължаващо професионално обучение.
graduation-4502796_1920

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Кандидатите за обучение подават в ЦПО следните документи:

 • Заявление-Декларация (по установен образец) за приемане за обучение, което може да изтеглите от ТУК 
 • копие на документ за завършена степен на образование (в зависимост от изискванията на съответната СПК за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище);
 • медицински документ, доказващ, че обучението по професията не е противопоказно на кандидата;
 • актуални снимки
 • копие на документ за самоличност.
writing-1149962_1920

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

След предоставяне на необходимите документи за включване в курс и сключване на договор за професионално обучение между ЦПО към Сдружение „Партньори – КС“ и обучаемото лице, последното получава:

 • инструкция за работа с платформата за дистанционно обучение;
 • потребителско име и парола за достъп;
 • график за провеждане на обучението. 

Теоретичната част от обучението (дистанционна част) се провежда в онлайн платформа, където на разположение са: лекции и други материали по всеки учебен предмет от учебния план, както и пробни тестове. Достъпът до тях е свободен 24/7 за периода на обучението.

При желание на обучаемото лице лекциите за избраната професия и специалност може да се получат на посочен е-mail или по куриер.

Практическата част от обучението (учебна и производствена практика) се провежда в реална производствена среда – собствена база на Центъра за обучение или в база за практическо обучение предоставена от курсиста и одобрена от ЦПО

Оценяването по всеки учебен предмет (от теоретично и практическо обучение) от учебния план приключва с изпит – тест, който се провежда задължително в присъствена форма.

computer-820281_1920

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СЕ УДОСТОВЕРЯВА С:

 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с национална валидност – при приключването на обучение за част от професия;
 • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност – издава се след проведено обучение по цялата професия/специалност (пълен курс), успешно положени изпити по учебния план, както  и успешно положен държавен изпит (част теория и част практика)

Получавате и Europass приложение на български, немски или английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация – https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement

Формата и съдържанието на документите е съгласно определеното в държавния образователен стандарт за информацията и документите.

Двата вида документи се публикуват в Регистъра на издадените документи, който НАПОО поддържа.