Център за професионално обучение

към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС"

гр. София

 
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА УСПЕЕТЕ!ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Дистанционната форма на обучение е подходяща за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията (Чл. 40. (1) от ЗПОО)

Ако предпочитате тази форма на обучение е необходимо да ни уведомите по телефона или по е-mail . 

 

Обучаващ в ЦПО може да бъде всяко лице, отговарящо на изискванията на чл.14, ал. 2 и 3 и чл.15, ал. 2 от Закона за Професоинално Образование и Обучение .

В съответствие с чл.14 от ЗПОО кандидатите за обучение в ЦПО трябва да отговарят на следните условия:

  • Да са навършили 16 години;
  • Професията, по която желаят да се обучават, да не е противопоказна за здравословното им състояние;
  • Да  отговарят на изискването за минимално входящо образователнои квалификационно равнище в съответствие с Рамковите програми;

Кандидатите за обучение подават в ЦПО следните документи:

  • Заявление-Декларация (по установен образец) за приемане за обучение, което може да изтеглите от тук ;
  • Документи за завършено образователно и квалификационно равнище;
  • Актуална снимка - два броя;
  • Медицинско свидетелство.

Лекциите за избраната от Вас професия и специалност може да получите на посочен е-mail или по куриер.

 

     
текущи курсове

ПАРТНЬОРИ - КС