Център за професионално обучение

към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС"

гр. София

 
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА УСПЕЕТЕ!ПОДГОТОВКА, КАНДИДАТСТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС И ДРУГИ ДОНОРСКИ ИНСТИТУЦИИ
 


Центърът за професионално обучение  е учебна структура към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС", регистриран от НАПОО с лицензия № 200912798  -  седалище и адрес на управление в гр. София 1229,  жк. «Връбница» 1, бл. 534

Основна цел на ЦПО е осигуряване на условия за първоначално и непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и осъвременяване на професионалната квалификация, и придобиване на ключови компетенции за лица над 16-годишна възраст, с цел подобряване на шансовете им за реализация на пазара на труда. или  за организиране на собствен бизнес.

Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план.

За преподаватели са привлечени квалифицирани специалисти, които работят като преподаватели в професионални гимназии и висши учебни заведения.
Прилагат се дневна, вечерна, дистанционна и индивидуална форми на обучение.

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

Завършването на професионалното обучение се извършва в зависимост от вида на учебната програма чрез

  • Полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

  • Чрез полагане на изпит – тест и практическо задание.

Успешно положилите изпитите по теория и по практика за придобиване на професионална квалификация получават Удостоверение за професионална квалификация (образец 3-37 на МОНМ)

Успешно положилите държавните изпити по теория на професията и по практика на професията за придобиване на степен на професионална квалификация получават Свидетелство за професионална квалификация (образец 3-54 ма МОНМ)

Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Центърът съдейства при Подготовка, кандидатстване и управление на проекти по програми на ЕС и други донорски институции

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНО

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

     

текущи курсове

 

ПАРТНЬОРИ - КС